ما  به  زبانهای  انگیلیسی .اسپا نییایی .سویدی ودانمارکی ونروژی  وفارسی صحبت می کنیم