در باره ما

ما یک مطب کوچک ومدرن هستیم که در تمامی جوانب دندانپزشکی با علیترین کیفیت موجود وقیمتهای بسیار مناسب در یک محیط بهداشتی وآرام در مرکز شهر « تُرمو لینوس واقع در ایالت...